Słowo Boże na dziś – 20.02.2018

56043Wielki Post jest czasem, w którym Bóg chce nas uczyć modlitwy. On wie, czego potrzebujemy, a jednak zachęca, aby prosić. Jezus proponuje dzisiaj prośbę doskonałą. Wsłuchaj się w słowa Modlitwy Pańskiej.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 6, 7-15
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień».
Czytaj dalej

Reklamy

Słowo Boże na dziś – 19.02.2018

56043Wiele ważnych spraw codziennie zaprząta nam głowę. Czasami może już trudno rozpoznać, co jest bardziej, a co mniej istotne. W dzisiejszej Ewangelii Jezus wskazuje, co będzie najważniejsze na sądzie Sądzie Ostatecznym. Czy jesteś na niego gotowy? A może się go obawiasz…

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 25, 31-46
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”. Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».
Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 18.02.2018

56043Wielki Post to czas, w którym jesteśmy zaproszeni, aby częściej pozwolić sobie na oderwanie od zgiełku świata, na refleksję nad życiem, spotkanie z Bogiem sam na sam. Pozwól Panu, niech poprowadzi cię, pójdź za Nim Jego drogą.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 1, 12-15
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 17.02.2018

56043Dla Boga każde miejsce i czas są dobre, aby wezwać cię na drogę nawrócenia. Dziś Jezus powołuje celnika imieniem Lewi podczas jego pracy. Zaskoczony, lecz uradowany, Lewi zaprasza Jezusa do swego domu, co nie wszystkim się spodobało.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 5, 27-32
Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł. Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie, mówiąc do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?» Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników».
Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 16.02.2018

56043Dziś Jezus staje wobec pytania uczniów Jana o potrzebę postu. Gdy obserwują oni odmienne zachowanie uczniów Jezusa, budzi się w nich zainteresowanie Jezusem, a może także jakiś niepokój.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 9, 14-15
Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?» Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć».
Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 15.02.2018

56043Wielki Post to okres liturgiczny, w którym formujemy w sobie postawę nawrócenia i modlitwy. Niech czas łaski, który przeżywamy, wpływa na naszą codzienność i umacnia gotowość na zmiany. Jezus rozpoczyna katechezę pokutną. Posłuchaj, co ma ci dziś do powiedzenia.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 9, 22-25
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?»

Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 14.02.2018

56043Dziś rozpoczynamy 40-dniowy okres Wielkiego Postu. Czas pokuty i nawrócenia. Czas, w którym Bóg chce działać również w tobie. Podejmij wyzwanie – zawalcz o swoje życie w Bogu. Posłuchaj, co Bóg dziś chce ci powiedzieć.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 6, 1-6. 16-18
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».
Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 13.02.2018

56043W dzisiejszej Ewangelii uczniowie po raz kolejny przekonują się, że ich myśli, troski, pragnienia nie są myślami i troskami pasterza. Jezus pokazuje im, co jest naprawdę ważne. Jakie troski przeżywasz dzisiaj? Co zajmuje twoje serce i umysł, gdy rozpoczynasz tę modlitwę?

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 8, 14- 21
Uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!» A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chlebów. Jezus zauważył to i rzekł do nich: «Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chlebów? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiałe są wasze umysły? Mając oczy, nie widzicie; mając uszy, nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?» Odpowiedzieli Mu: «Dwanaście». «A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków?» Odpowiedzieli: «Siedem». I rzekł im: «Jeszcze nie rozumiecie?»
Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 12.02.2018

ewangelia-324x400Pan Bóg jest przy tobie zawsze, w każdej chwili twojego życia – także teraz. Chce się z tobą spotkać. Spróbuj na chwilę odłożyć na bok twoje niepokoje i troski. Wsłuchaj się w Jego słowa.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 8,11-13
Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł: «Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę, powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu». A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.
Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 11.02.2018

ewangelia-324x400Czasem słyszysz: “oby tylko było zdrowie, to reszta się ułoży”. Ale choroby towarzyszą ludziom od zawsze. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii do Jezusa przychodzi trędowaty. Słuchaj uważnie ich dialogu.  Może być dla ciebie  dobrym przykładem modlitwy w trudnej sytuacji.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 1,40-45
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.
Czytaj dalej