Słowo Boże na dziś – 13.12.2018

56043Czy przyszło ci kiedyś do głowy, jak trudna jest rola posłańca, którego zadaniem jest przygotowanie innych na nadejście kogoś lub czegoś bardzo ważnego i zarazem nieznanego? Czy potrafisz wyobrazić sobie niedowierzanie, nieufność czy nawet wrogość, z jaką może być przyjęta osoba, która zwiastuje zmiany? Posłuchaj, co dziś Jezus mówi o Janie Chrzcicielu.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 11, 11-15
Jezus powiedział do tłumów: «Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!»

Czytaj dalej

Reklamy

Słowo Boże na dziś – 12.12.2018

56043Kiedy jesteś w drodze, często doświadczasz trudu, wysiłku i zmęczenia. Może nawet „Modlitwa w drodze” jest kolejnym obowiązkiem. Spróbuj mimo to przylgnąć na czas tej modlitwy do Serca Jezusa. Oddaj Mu swój trud.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 11, 28-30
Jezus przemówił tymi słowami: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 11.12.2018

56043Akcja dzisiejszego fragmentu Ewangelii rozgrywa się w górach. Góra to często symbol miejsca spotkania z Bogiem – miejsca szczególnej bliskości z Nim, odkrywania i poznawania, jaki jest.  Posłuchaj i wyobraź sobie tam siebie.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 18, 12-14
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych». 

Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 10.12.2018

56043Zabieganie o codzienne sprawy często sprawia, że umyka nam to co najważniejsze. Posłuchaj uważnie dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Poproś Ducha Świętego, aby otworzył ci oczy i uszy na prawdę.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza.
Łk 5, 17-26
Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni, niosąc  na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i  położyć przed Nim.  Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z  powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go  wraz z łożem na sam środek, przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: «Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy». Na to uczeni  w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: «Kimże on  jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy prócz  samego Boga?» Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na  nie rzekł do nich: «Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest  łatwiej powiedzieć: „Odpuszczone są ci twoje grzechy”, czy  powiedzieć: „Wstań i chodź”? Otóż żebyście wiedzieli, że Syn  Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» – rzekł do  sparaliżowanego: «Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!»  I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i  poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło  wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: «Przedziwne  rzeczy widzieliśmy dzisiaj».

Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 9.12.2018

56043Wyobraź sobie Jana Chrzciciela, który słyszy bezpośrednie zaproszenie od Boga do współpracy z Nim. Poproś Ducha Świętego, aby przygotowywał twoje serce na usłyszenie Bożego szeptu.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 3, 1-6
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże»

Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 8.12.2018

56043Obchodzimy dzisiaj uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi. Bóg powołał Ją do życia, aby zaproponować jej niesamowite zadanie do wypełnienia. Wsłuchaj się w tekst Ewangelii, aby usłyszeć, jak Maryja je przyjęła.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 1, 26-38
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Wtedy odszedł od Niej anioł.

Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 7.12.2018

56043Dzisiejsza scena z Ewangelii jest pełna akcji. Słuchając, spróbuj ją sobie wyobrazić, tak jakbyś w niej uczestniczył. Zobacz osoby, słuchaj, co mówią i patrz, co robią. Nie szukaj pięknych myśli, ale  poruszeń serca.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 9, 27-31
Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!» Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę to uczynić?» Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!» Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech wam się stanie». I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: «Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie!» Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy. 

Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 6.12.2018

56043Dzisiaj usłyszysz słowa, które są podsumowaniem Kazania na Górze. Poproś, aby były inspiracją podczas tej modlitwy. Otwórz swoje serce i uszy, i daj się poprowadzić Duchowi Świętemu.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 7, 21. 24-27
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 5.12.2018

56043Pomyśl przez chwilę, jak zaplanowałeś dzisiejszy dzień. Z kim się dziś spotkasz. Czego się spodziewasz po tych spotkaniach? Może jest ktoś, kogo bardzo chciałbyś zobaczyć, komu to obiecałeś, ale ciągle nie znajdujesz na to czasu.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 15, 29-37
Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: «Żal Mi tego tłumu! Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają, co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby ktoś nie zasłabł w drodze». Na to rzekli Mu uczniowie: «Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum?» Jezus zapytał ich: «Ile macie chlebów?» Odpowiedzieli: «Siedem i parę rybek». A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów.

Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 4.12.2018

56043Nasze dzisiejsze spotkanie z Jezusem jest szczególne. On jest rozradowany. Nawet jeśli spotykasz się z człowiekiem, jego nastrój ma wpływ na ciebie. Wyobraź sobie radość Boga i spróbuj się jej poddać, dać się jej ogarnąć.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 10, 21-24
Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić». Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli». 
Czytaj dalej